Integritetspolicy

Vår hantering av dina personuppgifter

IYP Sverige AB, med org.nr 556798-4876, (nedan kallad IYP) erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På våra webbplatser kan du frivilligt lämna information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.

IYP värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor eller tjänster som tillhandahålls av IYP.

IYP är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas i t.ex: våra formulär. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss. IYP kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på ditt eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

IYP behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av de tjänster som erbjuds av IYP.
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
 • För att kontakta dig via telefon, sms, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de webbsidor som erbjuds via IYP.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss i förekommande fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster kring domänadministration, trycksaksproduktion m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

IYP sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om vill avregistrera dig som kund hos oss och inte längre nyttjar våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. IYP använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Ett bra exempel på hur cookiefiler används är det svarta banner-fältet som syns längst ner i denna sida. När du väljer att godkänna, hjälper cookie-filen till att minnas att du godkänt och du slipper trycka OK nästa gång du besöker sidan från samma enhet och webbläsare.

Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering som kund hos oss eller då du gör en offertförfrågan samtycker du till att IYP lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt.

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att IYP, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via epost, telefon, i sociala medier, via sms eller brev med information eller erbjudanden.

Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

IYP och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om IYP anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande IYP och dess närstående bolag.

IYP kommer att bevara dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år efter senaste interaktion. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt nedan.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du välkommen att kontakta oss enligt nedan eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss angående dina personuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

IYP Sverige AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Ramslätt Kvarnhagen
511 73 Fritsla

Bilaga - Personuppgifts­biträdesavtal för IYP:s kunder inom hosting, mail och molntjänster.

Personuppgiftsbiträdesavtal IYP Sverige AB

Detta personuppgiftsbiträdesavtal som är en bilaga till IYP Sverige AB:s personuppgiftspolicy gäller mellan personuppgiftsansvarig: ”Kunden” och Personuppgiftsbiträde: "IYP Sverige AB” Organisationsnummer: 556798-4876 Land: Sverige.

Som personuppgiftsansvarig avses Kunden. IYP:s kontaktperson för allmänna frågor om avtalet samt IYP:s behandling av personuppgifter är Karl-Magnus Roos med e-post kr@iyp.se

Inledning

Detta personuppgiftsbiträdesavtal ingår som en bilaga till den personuppgiftspolicy som gäller vid IYP:s samtliga kundkontakter och samarbetsavtal med kunder. Avtalet reglerar behandlingen av personuppgifter med anledning av vid var tid gällande abonnemangs- eller tjänsteavtal. IYP agerar i enlighet med IYP:s personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.iyp. se/gdprpolicy.html IYP ska i egenskap av personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter säkert och konfidentiellt.

Definitioner

Definitionen av Personuppgifter, Särskilda kategorier av Personuppgifter (Känsliga Personuppgifter), Behandling av Personuppgifter, Kundens kunder (Registrerade), Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet är densamma som används i gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation), gällande i detta avtal samt gällande nationell kompletterande lagstiftning, tillsammans nedan kallat ”Gällande Personuppgiftslagstiftning”.

I denna bilaga benämns Personuppgiftsansvarig som ”Kunden” Personuppgiftsbiträdet som ”IYP” och gemensamt som ”Parterna”.

Omfattning

Avtalet reglerar IYP:s behandling av personuppgifter på uppdrag av Kunden och beskriver hur IYP ska säkerställa dataskydd, genom tekniska och organisatoriska åtgärder enligt gällande Dataskyddslagstiftning.

Syftet med IYP:s behandling av personuppgifter på uppdrag av Kunden är att uppfylla åtaganden enligt tjänsteavtalet. Detta avtal har företräde framför eventuella motstridiga bestämmelser om behandling av personuppgifter i tjänsteavtal eller i andra avtal som ingåtts mellan parterna.

IYP:s skyldigheter

IYP får endast behandla personuppgifter för att upprätthålla en god service på uppdrag av och i enlighet med kundens instruktioner. Genom att ingå detta avtal instruerar kunden IYP att behandla personuppgifter på följande sätt: Endast i enlighet med gällande lag. För att uppfylla alla förpliktelser enligt Tjänsteavtal. Genom kundens normala användning av IYP:s tjänster för datalagring, mail och hosting. IYP har ingen anledning att tro att det finns lagstiftning som förhindrar att IYP följer de ovan angivna instruktionerna. IYP ska, efter att ha blivit medveten om det, informera kunden i de fall kundens instruktioner eller behandling, enligt IYP, strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

IYP ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. IYP ska genomföra organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till för var tid tillgänglig teknik och kostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär, och typen av personuppgifter som ska skyddas. IYP ska bistå kunden med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typ av behandling och den informationen som är tillgänglig för IYP, för att uppfylla kundens skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Om kunden efterfrågar information om säkerhetsåtgärder, dokumentation eller annan information om hur IYP behandlar personuppgifter, utöver det som kan påvisas vara standardinformation som bland annat i detta dokument tillhandahålls av IYP för att följa gällande dataskyddslagstiftning som personuppgiftsbiträde har IYP rätt att debitera kunden för kostnader som uppstår i samband med att information och dokumentation ska insamlas och redovisas.

Konfidentialitet och sekretess

IYP och dennes personal ska säkerställa konfidentialitet av personuppgifter som behandlas under detta avtal. Villkoret gäller även efter det att avtal mellan kund och IYP upphört att gälla. All personal på IYP som hanterar kunduppgifter är bundna av sekretess och får inte dela vidare personuppgifter om kunden eller kundens data. IYP ska, skyndsamt och utan onödigt dröjsmål meddela kunden och göra det möjligt för kunden att uppfylla de rättsliga krav som gäller för information till relevanta dataskyddsmyndigheter och registrerade rörande personuppgiftsincidenter.

Vidare ska IYP, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela kunden om: förfrågningar om utlämnande av personuppgifter som erhållits. förfrågningar från myndigheter, exempelvis polisen, om utlämnande av personuppgifter. IYP får inte svara direkt på förfrågningar utan medgivande från kunden. IYP får inte delge innehåll rörande avtalet till myndigheter som polisen, inklusive personuppgifter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut eller liknande beslut.

Tredjepartsintegration

IYP har inte kontroll över hur kunden väljer att använda sig av eventuella tredjepartsintegrationer via hemsida, sociala medier, mailsystem eller program för hantering och egen lagring av kunddata. Ansvaret för sådana integrationer med tredje part åligger uteslutande kunden.

IYP är inte ansvarig för eventuell behandling av personuppgifter genom sådan tredjepartsintegration.

Kundens skyldigheter

Genom att godkänna detta avtal bekräftar kunden att:

• Vid användning av de tjänster som tillhandahålls av IYP, behandla personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning.

• Kunden har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till IYP (inklusive eventuella underbiträden som IYP använder)

• Kunden är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnats till IYP.

• Kunden har uppfyllt alla eventuella obligatoriska krav och skyldigheter att anmäla hos eller få tillstånd från relevanta myndigheter för behandlingen av personuppgifter.

• Kunden har fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla relevant information till sina slutkunder avseende behandling av personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

• Kunden instämmer i att IYP har lämnat garantier avseende implementeringen av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är tillräckliga för att skydda registrerades integritet och personuppgifter.

• Vid användning av de tjänster som tillhandahålls av IYP under tjänsteavtal inte överför några känsliga personuppgifter, eller uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser till IYP. Sker sådan överföring kan inte IYP hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa känsliga personuppgifter.

• Kunden ska upprätthålla ett uppdaterat register över de typer och kategorier av Personuppgifter som denne behandlar.

Användande av underbiträden och överföring av data

Som en del av leveransen av tjänster till kunden kan IYP använda sig av underleverantörer i rollen som underbiträde. Sådana underbiträden kan vara systerbolag till IYP Sverige AB eller externa underleverantörer (tredje part) företrädelsevis inom Sverige och EU men i sällsynta fall utanför EU. IYP ska säkerställa att underleverantörer genom avtal samtycker till att åta sig ansvar som motsvarar de skyldigheter som anges i detta avtal.

Kunden kan närsomhelst begära en fullständig översikt och mer detaljerad information om de underleverantörer som är involverade för att leverera kundens tjänster enligt avtalet. Om underleverantörerna finns utanför EU ska IYP säkerställa att överföring sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Kunden ger härmed IYP behörighet och befogenhet för att säkerställa lämpliga rättsliga grunder för överföring av personuppgifter utanför EU på kundens uppdrag, t ex genom att för kundens räkning underteckna EU-standardavtalsklausuler.

Kunden underrättas i samband med eventuella ändringar som kan ske rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter. En ändring av underleverantör ska inte betraktas som ett brott mot tjänsteavtal. Genom att godkänna detta avtal accepterar kunden att IYP använder sig av underleverantörer på så sätt som beskrivs ovan.

Säkerhet

IYP har åtagit sig att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå i sina produkter och tjänster. IYP tillhandahåller säkerhetsnivån genom organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven på informationssäkerhet, integritet, korrekthet och åtkomst av personuppgifter. Genomförande av säkerhetsanalyser för att bedöma kvaliteten i nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, med beaktande av kraven i gällande dataskyddslagstiftning.

Detta avtal är giltigt så länge IYP behandlar personuppgifter på uppdrag av kunden enligt gällande tjänst/abonnemang och upphör när tjänst/abonnemang avslutas. När avtalet upphör kommer IYP radera eller återlämna personuppgifter som behandlas på uppdrag av kunden, i enlighet med gällande klausuler i respektive tjänst/abonnemang. Ev. tidsåtgång och kostnader som uppstår vid önskemål om att framställa och återlämna personuppgifter debiteras av IYP. Radering av uppgifter utförs utan kostnad för kunden.

IYP kan behålla personuppgifter efter att avtalet har upphört, i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta avtal.

Kategorisering och ansvar

Då IYP:s tjänster medger att kunden fritt och godtyckligt behandlar data inom tjänsterna är det inte möjligt att generellt redovisa de kategorier av personuppgifter som omfattas av behandling. Denna information åligger Kunden att ta ansvar för och registrera. Kunden får inte behandla och överföra känsliga personuppgifter till IYP. Sker sådan överföring kan inte IYP hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter definieras i gällande Personuppgiftslagstiftning, dvs: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa, uppgifter om en persons sexualliv eller sexuell läggning, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person. Inte heller får kunden överföra personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser.